OBAVEŠTENJE PU O ODLAGANJU PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA I DOPRINOSA

Poreska uprava obaveštava da sprovodi odgovarajuće aktivnosti i radnje u cilju sprovođenja odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa privrednim subjektima, vezanih za COVID olakšice u 2020 godini.

– Ukoliko je obveznik delimično izmirio poresku obavezu, odlaganjem plaćanja će biti obuhvaćen preostali iznos poreskog duga;

– Ukoliko je obveznik u potpunosti izmirio poresku obavezu, shodno Uredbi i nema iskazani poreski dug, u tom slučaju ne postoji iznos za odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doprinosa;

Preduzetnicima paušalcima odlaže se plaćanje poreskih obaveza na 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate, za vreme trajanja odlaganja plaćanja, tako da prva rata dospeva 10. Februara 2021 godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede;

– Ukupan iznos dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i lične zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika, odlaže se na najviše 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate, za vreme trajanja odlaganja plaćanja tih obaveza, tako da prva rata dospeva 10. Februara 2021 godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede. Mesečna rata ne može biti manja od 1.000 dinara;

– Privrednim subjektima koji u propisanom roku podnesu konačnu poresku prijavu poreza na dobit pravnih lica za 2020 godinu, izvršiće se odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit pravnih lica u visini akontacija poreza na dobit čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom, a najviše do visine iznosa neplaćene poreske obaveze koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi za 2020 godinu. Prva rata dospeva 10. u narednom mesecu u odnosu na mesec u kome je podneta konačna poreska prijava, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede. Mesečna rata ne može biti manja od 2.000 dinara.

– Privrednim subjektima koji u propisanom roku podnesu konačnu poresku prijavu poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2020 godinu, izvršiće se odlaganje plaćanja u visini akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom, a najviše do visine iznosa neplaćene poreske obaveze koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi za 2020 godinu. Prva rata dospeva 10. u narednom mesecu u odnosu na mesec u kome je podneta konačna poreska prijava, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede. Mesečna rata ne može biti manja od 1.000 dinara.

Privredni subjekti mogu i pre isteka roka za plaćanje odložene rate da u celosti isplate dugovani porez i doprinose koji su predmet odlaganja plaćanja.

Privredni subjekti koji u periodu odlaganja plaćanja, ne izmire ratu u propisanim rokovima, gube pravo na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa koje su predmet odlaganja i celokupni preostali poreski dug dospeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja. Nadležni poreski organ sprovodi postupak redovne i prinudne naplate nad preostalim neplaćenim iznosom.

Svim privrednim subjektima koji ispunjavaju uslove u skladu sa Uredbom, biće postavljeno obaveštenje u poresko sanduče na portalu Poreske uprave sa tabelarnim prikazom iznosa rata, datumom dospeća, kao i brojevima računa javnih prihoda i BOP pozivi na broj.

Izvor: Obaveštenje Poreske uprave

Žao nam je, ali desni klik je isključen na ovoj stranici...